Data dodania: 20 lipca 2017

RADA NADZORCZA H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-485, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010696

z a p r a s z a

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 i 57 ustawy z dnia 1 1 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.), do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu („HCP”, „Spółka”) za lata 2017-2019, badania sprawozdania finansowego Spółki zależnej H.CEGIELSKI ENERGOCENTRUM sp. z o.o. za lata 2017-2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP za lata 2017-2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania tych sprawozdań.

Badanie sprawozdania finansowego powinno zawierać dodatkowo opinię i raport biegłego rewidenta o stanie wykorzystania środków przeznaczonych na realizacje celu Umowy Wsparcia zawartej przez Spółkę ze Skarbem Państwa, natomiast sprawozdanie końcowe powinno uwzględniać wymogi określone w umowie.

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Oferta powinna zawierać:
  1. Informacje i dokumenty o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o ewentualnych wyróżnieniach czy referencjach,
  2. Informacje i dokumenty wykazujące doświadczenie i znajomość przez oferenta branży (w tym przez osoby dedykowane do wykonania zlecenia), w której działa Spółka H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.(w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przez oferenta) oraz doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-74 ustawy biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; (Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  4. Łączne wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego H.CEGIELSKIPOZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta), a także opinię i raport dotyczący Umowy Wsparcia ze Skarbem Państwa, a także wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego H. CEGIELSKI — ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. Należy złożyć ofertę cenową za 3 kolejne okresy sprawozdawcze.
  5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 10 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, termin wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 27 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, zaś w przypadku H. CEGIELSKI — ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nie może być późniejszy niż 10 lutego następującego po roku sprawozdawczym.
  6. Zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rad Nadzorczych w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej oraz do udziału w Walnych Zgromadzeniach w sprawie zatwierdzenia rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  7. Zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu,
  8. Projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej.
Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego H.CEGIELSKIPOZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Zastrzega się, że ten sam podmiot nie może badać sprawozdania finansowego H.CEGIELSKIPOZNAŃ S.A. w Poznaniu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej HCP więcej niż przez trzy kolejne lata, także jako uczestnik konsorcjum.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 01.09.2017 roku (włącznie) na adres: H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” lub osobiście w Kancelarii Ogólnej. W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia 30.09.2017 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
Tagi: