Data dodania: 26 marca 2018

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zgromadzenie Wspólników
spółki INFOCENTRUM Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań,

 
działając na podstawie art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055), art. 22 ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.), ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 
Prezesa Zarządu

 
Kandydaci/kandydatki na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

a) posiadać ukończone studia wyższe,
b) legitymować się co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 3-letnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
f) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
g) posiadać znajomość zagadnień związanych ze stanowiskiem Prezesa Zarządu.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) CV, w tym: adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
b) list motywacyjny,
c) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, w tym na stanowiskach kierowniczych,
e) oryginały lub odpisy świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie
o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,
f) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,
g) oświadczenie, iż nie zostało wszczęte przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
j) oświadczenie o:
  • nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, nie zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • nie zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • nie pełnieniu funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
k) oświadczenie, iż aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
l) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
m) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia
18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
n) wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat/kandydatka jest zobowiązany/na do przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat/kandydatka może przedstawić Komisji Kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu INFOCENTRUM Sp. z o.o.”

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 13.04.2018 r. (włącznie)  osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 (budynek Zarządu na terenie fabryki), w sekretariacie Prezesa Zarządu (III p.), w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów/kandydatek złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci/kandydatki nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym do dalszego postępowania (etap I) nastąpi w dniu 16.04.2018 r. w siedzibie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Z kandydatami/kandydatkami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne (II etap) od dnia 23.04.2018r. w siedzibie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Kandydaci/kandydatki dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata/kandydatkę w zgłoszeniu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie następujący:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
e) znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz oceny projektów inwestycyjnych,
f) znajomość zagadnień dotyczących analizy rynku, konkurencji oraz marketingu,
g) proponowana przez kandydata koncepcja rozwoju Spółki.

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II tury rozmów kwalifikacyjnych. Zgromadzenie Wspólników powiadomi wybranych kandydatów o miejscu i terminie tych rozmów.

Kandydatom udostępnia się do wglądu następujące informacje o Spółce: umowę Spółki, odpis z KRS, sprawozdanie finansowe za 2016 r., bilans, rachunek zysków i strat oraz informację
o strukturze przychodów ze sprzedaży za rok 2017 r.

Informacje o Spółce kandydaci/kandydatki mogą uzyskać w siedzibie spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w Poznaniu, przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, tel.: (61) 831 23 14,  pokój 306, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, w terminie do dnia 13.04.2018r., w godzinach 8.00-15.00. Przedmiotowe informacje będą udostępniane w dniach roboczych.

Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. Zgromadzenie Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną pisemnie powiadomieni o jego wynikach.

Polecane artykuły:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

06 kwietnia 2018

Tagi: