Regulamin i zasady pisania prac dyplomowych w oparciu o dane pochodzące z H.CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

1.Postanowienia ogólne:

1.1. W niniejszym regulaminie przez pojęcie „pracy dyplomowej” rozumie się pracę licencjacką/inżynierską/magisterską/doktorancką.

1.2. Zgody na pisanie prac dyplomowych są wydawane na podstawie:

 -danych wynikających z Formularza Zgłoszeniowego,
 - zgody osoby odpowiedzialnej za opiekę nad praktykantem,
 - zgody Prezesa Zarządu na udostępnienie wymaganych przez studenta materiałów.

2. Postępowanie rekrutacyjne:

2.1. Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać student ubiegający się o możliwość pisania pracy dyplomowej w oparciu o dane H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line znajdującego się na stronie internetowej www.hcp.com.pl

2.2. Biuro Personalne H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. weryfikuje aplikacje zgodnie z założeniami zaznaczonymi w pkt. 1.3. i udziela studentowi odpowiedzi zwrotnej pozytywnej lub nie udziela odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wypełnienia formularza jest równoznaczny z nie wyrażeniem zgody na pisanie pracy dyplomowej w oparciu o dane H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Nie wyrażenie zgody przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. nie wymaga podania przyczyn.

2.3. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi student jest zobowiązany dostarczyć do H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. następujące dokumenty:

 - podanie zawierające temat pracy oraz zakres tematyczny materiałów, o których udostępnienie występuje,
 - zaświadczenie z uczelni z tematem pracy, potwierdzone przez promotora,
 - innych w zależności od indywidualnej sytuacji.

3. Pisanie pracy dyplomowej:

3.1. Po skompletowaniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.3., student podpisuje oświadczenie dotyczące zgody na warunki formalne stawiane przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

3.2. Po złożeniu oświadczenia zostaje wyznaczony opiekun, który będzie prowadził/ pomagał studentowi, ustala się również terminy, w jakich student będzie zbierał materiały potrzebne do pracy dyplomowej.

3.3. Student zobowiązany jest przejść szkolenie BHP przed rozpoczęciem praktyki oraz odebrać przepustkę uprawniającą studenta do wstępu na teren Spółki.

3.5. Student wstępujący na teren H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym postanowień Księgi Bezpieczeństwa, pod rygorem cofnięcia zgody na pisanie pracy w oparciu o dane udostępnione przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

4. Zakończenie zbierania materiałów do pracy dyplomowej:

4.1. W ostatnim dniu swoich badań student zobowiązany jest złożyć przepustkę w Biurze Personalnym.

4.2. Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Personalnego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jeden egzemplarz swojej pracy dyplomowej.

4.3. Badania prowadzone przez studenta mogą zostać przerwane jeśli student złamie regulamin firmy oraz punkty zawarte w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3.1.

5. Postanowienia końcowe:

5.1. Wszelkie kwestie sporne wynikające między studentem a H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.